• Hosting Plans

 • Data StorageData Storage
 • Monthly TrafficMonthly Traffic
 • Email AccountsEmail Accounts
 • MySQL DatabasesMySQL Databases
 • Daily BackupDaily Backup
 • Free DomainFree Domain
 • Website StatisticsWebsite Statistics
 • Online SupportOnline Support
 • basic

 • $4.95

  per month

 • Data Storage2GB Disk Space
 • Monthly Traffic10GB Bandwidth
 • Email Accounts5 Accounts
 • MySQL Databases1 Databases
 • Daily Backupyes
 • Free Domainno
 • Website Statisticsno
 • Online Supportno
 • standard

 • $9.95

  per month

 • Data Storage10GB Disk Space
 • Monthly Traffic50GB Bandwidth
 • Email Accounts10 Accounts
 • MySQL Databases10 Databases
 • Daily Backupyes
 • Free Domainyes
 • Website Statisticsno
 • Online Supportno
 • super

 • $19.95

  per month

 • Data Storage50GB Disk Space
 • Monthly Traffic100GB Bandwidth
 • Email AccountsUnlimited
 • MySQL Databases20 Databases
 • Daily Backupyes
 • Free Domainyes 2 domains
 • Website Statisticsyes
 • Online Supportno
 • ultimate

 • $49.95

  per month

 • Data StorageUnlimited
 • Monthly TrafficUnlimited
 • Email AccountsUnlimited
 • MySQL DatabasesUnlimited
 • Daily Backupyes
 • Free Domainyes 3 domains
 • Website Statisticsyes
 • Online Supportyes